គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាព

កែប្រែលើកចុងក្រោយ: January 15, 2015

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពិពណ៌នាបរិយាយអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់លោកអ្នកចំពោះការប្រមូលបានការទទួលបានការប្រើប្រាស់និងការផ្ទុកការទុកដាក់ការចែករំលែក និងការការពាររបស់យើងខ្ញុំនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។ វាអនុវត្តទៅកាន់គេហទំព័រ, កម្មវិធី, សេវា រុករក និងមិនគិតពីរបៀបដែលអ្នកចូលប្រើឬប្រើពួកវា។

ពត៌មានយើងប្រមូលបាន ឬ ពត៌មានដែលយើងទទួលបាន

នៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទស្សនាគេហទំព័រ រុករក ឬ ប្រើប្រាស់ រុករក សេវាកម្ម យើងខ្ញុំប្រមូលបានពត៌មានដែលបានផ្ញើទៅឱ្យពួកយើងដោយកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក, ទូរស័ព្ទដៃ ឬ ឧបករណ៍ដែលដំណើរការដទៃទៀត។ ពត៌មានដែលបានផ្ញើទៅឲ្យពួកយើងខ្ញុំរួមមានទិន្នន័យនៅលើទំព័រទំាងឡាយដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់អាស័យដ្ឋាន IP នៃកុំព្យូទ័រ, ឧបករណ៍, និង គ្រឿងសម្គាល់ទំាងឡាយរបស់លោកអ្នក ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធប្រតិប័ត្តិការដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់, ទីតាំងរបស់លោកអ្នក, ពត៌មានបណ្តាញ ចល័ត, ទិន្នន័យចូលទៅកាន់គេហទំព័រស្ដង់ដារដ៍ និង ព័ត៌មានដទៃទៀត។ ទិន្នន័យចូលទៅកាន់គេហទំព័ររួមបញ្ចូលទាំងប្រភេទកម្មវិធីស្វែងរកដែលលោកអ្នកកំពុង ប្រើប្រាស់ និង ចរាចរទៅវិញទៅមកពីតំបន់បណ្តាញរបស់យើង។ នៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទស្សនាគេហទំព័រ រុករក ឬ ប្រើប្រាស់សេវាកម្មទំាងឡាយនៃក្រុមហ៊ុន រុករក ហើយយើងខ្ញុំក៏ប្រមូលបាននូវព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការ និង សកម្មភាពទំាងឡាយរបស់លោកអ្នកដែរ។

លើសពីនេះទៅទៀត ប្រសិនបើលោកអ្នកបើកគណនី ឬ ប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៃក្រុមហ៊ុន រុករក យើងខ្ញុំអាចប្រមូលបាននូវប្រភេទពត៌មានទំាងឡាយមានជា បន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ៖

 • ព័ត៌មានទាក់ទងមកដូចជា ឈ្មោះរបស់អ្នក អាសយដ្ឋាន ទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែល និងពត៌មានដែលស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត
 • ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដូចជា លេខកាតបង់ប្រាក់ជាមុនពេញលេញដែលអ្នកតភ្ជាប់ទៅគណនី រុករក របស់អ្នក ឬផ្តល់ឱ្យយើងនូវពេលដែលអ្នកប្រើសេវាកម្ម ក្រុមហ៊ុនរុករក។
 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនលម្អិតដូចជា ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ឬលេខអត្តសញ្ញាណប័នរបស់អ្នក

យើងខ្ញុំក៏អាចទទួលបាននូវព័ត៌មានអំពីលោកអ្នកមកពីភាគីទីបី ដូចជា ការិយាល័យឥណទាន និង សេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ។ លោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសដើម្បី ផ្តល់ឱ្យយើងខ្ញុំអាចចូលទៅដំណើរការជាមួយនឹងព័ត៌មានជាក់លាក់ ( ច្បាស់លាស់ ) ផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានរក្សាទុកដោយភាគីទីបី ដូចជា តំបន់បណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សង្គម ( ដូចជា Facebook និង Twitter)។ ព័ត៌មានដែលយើងអាចទទួលបានប្រែប្រួលដោយបណ្តាញ និង ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយតំបន់បណ្ដាញនេះ។ ដោយរួមភ្ជាប់នូវ គណនីដែលបានគ្រប់គ្រងដោយភាគីទីបីជាមួយនឹងគណនីនៃក្រុមហ៊ុន រុករក របស់លោកអ្នក និង ការផ្តល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុន រុករក ត្រូវចូលទៅដំណើរការលើព័ត៌មាននេះ ហើយលោកអ្នកយល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុន រុករក អាចប្រមូលបាន រក្សាទុក និង ប្រើប្រាស់នូវពត៌មានដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណឯកជនភាពនេះ។

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយការពារលោកអ្នកពីការលួចបន្លំ និង ការប្រើប្រាស់ខុសនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក យើងខ្ញុំអាចប្រមូល/ទទួលបាននូវព័ត៌មានអំពីការ ប្រើប្រាស់ និង ការធ្វើអន្តរកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងវេបសាយ ឬ សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ឧទាហរណ៍ យើងខ្ញុំអាចវាយតម្លៃកុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទដៃ ឬ ឧបករណ៍ផ្សេងទៀត របស់លោកអ្នកដើម្បីចូលទៅដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណ កម្មវិធី ឬ សកម្មភាពដែលមានគំនិតអាក្រក់ណាមួយ។

យើងខ្ញុំក៏អាចប្រមូលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែមមកពី ឬ អំពីលោកអ្នកនៅក្នុងវិធីផ្សេងទៀត ដូចជាតាមរយៈការទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការគាំទ្ររបស់យើងខ្ញុំ។

សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន

យើងបានធ្វើការយ៉ាងលំបាកក្នុងការការពារ ក្រុមហ៊ុនរុករក និងអ្នកប្រើ ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតការចូលទៅដំណើរការរបស់យើងពីការកែសម្រួលឬគ្មានការអនុញ្ញាត ការបញ្ចេញឬការបំផ្លាញព័ត៌មានដែលយើងកាន់។ ជាពិសេសនៅក្នុង៖

 • យើងខ្ញុំបានដាក់ពត៌មានជាលេខកូដ ( អ៊ិនគ្រីប ) ជាច្រើននៃការផ្តល់សេវារបស់យើងខ្ញុំដោយប្រើ SSL
 • យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការផ្ទៀងផ្ទាតជាពីរជំហាននៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅដំណើរការក្នុងគណនីក្រុមហ៊ុន រុករក របស់លោកអ្នក និង លក្ខណៈពិសេស មួយដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងកាស្វែងរកក្នុងកម្មវិធីរបស់ Chrome និង Mozilla Firefox
 • យើងខ្ញុំពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការប្រមូលបានព័ត៌មាន ផ្ទុកដាក់ព័ត៌មាន និង កិច្ចដំណើរនូវការអនុវត្តន៍ទំាងឡាយរបស់យើងខ្ញុំ រួមមានទាំងវិធានការសន្ដិសុខរាងកាយ ដើម្បីការពារប្រឆាំងទៅនឹងការគ្មានការអនុញ្ញាតិដើម្បីចូលទៅដំណើរការក្នុងប្រព័ន្ធទំាងឡាយ។
 • យើងខ្ញុំបានដាក់កម្រិតការចូលទៅដំណើរការពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះបុគ្គលិក អ្នកម៉ៅការ, និងភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន រុករក ដែលជាអ្នកត្រូវការដឹងនូវពត៌មាននោះ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីដំណើរការវាសម្រាប់យើងទំាងអស់គ្នា និង ជាអ្នកដែលជាមនុស្សមានកាតព្វកិច្ចរក្សានូវការសំងាត់តាមកិច្ចសន្យាដ៏តឹងរឹង និង អាចត្រូវបាន ដាក់វិន័យ ឬ បញ្ចប់ពីការងារ ប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយនេះ ។

នៅពេលគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្ត

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងត្រូវបានអនុវត្តទូទៅទាំងអស់នៃសេវាទំាងឡាយដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា រុករក អិលអិលស៊ី, សាខាក្រុនហ៊ុន និង សេវាកម្ម របស់ខ្លួនបានផ្តល់ជូននៅលើតំបន់បណ្ដាញផ្សេងទៀត (ដូចជាសេវាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងខ្ញុំ) ប៉ុន្តែមិនបានគិតបញ្ចូលនូវសេវាកម្មដែលមានគោលការណ៍ឯក ជនភាពដាច់ដោយឡែកដែលមិនរួមបញ្ចូលនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងមិនត្រូវបានអនុវត្តទៅលើសេវាកម្មទំាងឡាយដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុនឬ បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលរួមមានទាំងផលិតផល ឬ តំបន់ បណ្ដាញដែលអាចនឹងត្រូវបានបង្ហាញចំពោះលោកអ្នកនៅក្នុងព័ត៌មាន និង លទ្ធផលដែលស្វែងរករបស់យើង, តំបន់បណ្ដាញដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំងសេវាកម្មនៃក្រុមហ៊ុន រុករក ឬ តំបន់បណ្ដាញផ្សេងទៀតតភ្ជាប់ពីសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងខ្ញុំមិនគ្របដណ្តប់លើការអនុវត្តន៍ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន និង អង្គការ ដ៏ទៃទៀតដែលជាអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ សេវាកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ ដើម្បីបម្រើ និង ផ្តល់នូវការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទេ។

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់នូវពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូល

គោលបំណងចម្បងរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការប្រមូលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន គឺ ដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវបទពិសោធដែលមានសុវត្ថិភាព, រលូន, មានប្រសិទ្ធិភាព និង បទពិសោធ ជាមួយនឹងអតិថិជន។ យើងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដើម្បី៖

 • ការផ្តល់ជាសេវាកម្មរបស់ រុករក និងផ្នែកទំនាក់ទំនងជួយដល់អតិថិជន
 • ការដំណើរការប្រតិបត្តិការ និងផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងអំពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក
 • ដោះស្រាយវិវាទ ប្រមូលថ្លៃទូទាត់ និងការដោះស្រាយបញ្ហា
 • ទប់ស្កាត់សកម្មភាពការហាមឃាត់ដែលមានសក្តានុពលភាព ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ និងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង
 • ប្ដូរតាមបំណង, វាស់វែង និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មរបស់ ក្រុមហ៊ុនរុករក និងមាតិកា ប្លង់គំរូ និងប្រតិបត្ដិការនៃគេហទំព័រ និងកម្មវិធីរបស់យើង
 • ផ្តល់នូវគោលដៅទីផ្សារ ជូនដំណឹងអំពីសេវាកម្មទាន់ពេលវេលា និងការផ្តល់ជូនផ្សព្វផ្សាយពិសេសដោយផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្តការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នក
 • ទាក់ទងលោកអ្នកតាមលេខទូរស័ព្ទណាមួយ ដោយដាក់ការហៅសំឡេង ឬតាមរយៈសារតាមទូរស័ព្ទ (SMS) ឬផ្ញើសារជាអ៊ីម៉ែលដូចដែលបានអនុញ្ញាតអនុលោមតាម កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង
 • ប្រៀបធៀបព័ត៌មានសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវ និងផ្ទៀងផ្ទាត់វាជាមួយភាគីទីបី

របៀបដែលយើងការពារ និងរក្សាទុកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក

គោលការណ៍ទំាងអស់នេះ យើងប្រើប្រាស់នូវពាក្យថា "ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន" ដើម្បីពណ៌នាអំពីពត៌មានដែលអាចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នានឹងមនុស្សដែលមានលក្ខណ: ជាក់លាក់ម្នាក់ និង អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃបុគ្គលនោះ។ យើងមិនបានគិតពិចារណាលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបែបអនាមិក ដូច្នេះវាមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃអ្នកប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ទេ។

យើងខ្ញុំរក្សាទុក និង ដំណើរការពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុង (ជុំវិញ) ពិភពលោកដែល ជាទីកន្លែងរបស់យើងខ្ញុំត្រូវបានបោះទីតំាង។ យើងខ្ញុំការពារព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកដោយប្រើវិធានការសន្តិសុខរាងកាយ បច្ចេកទេស និង រដ្ឋបាល ដើម្បីកាត់បន្ថយ ហានិភ័យនៃការបាត់បង់ ប្រើប្រាស់ខុស ចូលទៅដំណើរការដែលគ្មានការអនុញ្ញាត, ការបង្ហាញ និង ការកែប្រែ/ការប្តូរ។ ការធានាសុវត្ថិភាពមួយចំនួនទៀត យើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ ជញ្ជាំងភ្លើង និង ការអ៊ីនគ្រីប ( បញ្ចូលពត៌មានជាលេខកូដ ) ក្នុងទិន្នន័យ, ការត្រួតពិនិត្យដោយចូលទៅដំណើរការលើរាងកាយបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ យើងខ្ញុំនិងការត្រួតពិនិត្យនូវការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅដំណើរលើការព័ត៌មាន។

ការចែករំលែកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរុករក

ដើម្បីដំណើរការនូវការទូទាត់របស់លោកអ្នក យើងខ្ញុំអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបុគ្គលឬ ក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកកំពុងទូទាត់ឲ្យគេ ឬ ត្រូវបាន គេទូទាត់ជូនលោកអ្នក។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នក, កាលបរិច្ឆេទចុះហត្ថលេខាឡើងវិញ លេខនៃការទូទាត់បង់ប្រាក់របស់លោកអ្នក លោកអ្នកបានទទួលពី អ្នកប្រើប្រាស់ដែលក្រុមហ៊ុន រុករក បានផ្ទៀងផ្ទាត់, និងបើសិនលោកអ្នកបានផ្ទៀងផ្ទាត់នូវការត្រួតពិនិត្យនៃលេខគណនីមួយដែលត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត នៃក្រុមហ៊ុន រុករក ជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលជាអ្នកតាមរយៈក្រុមហ៊ុន រុករក ។ លើសពីនេះទៀត ព័ត៌មាននេះ និង ព័ត៌មានផ្សេងទៀតក៏អាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយ នឹងភាគីទីបីនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់នូវភាគីទីបីទាំងនេះដើម្បីចូលទៅដំណើរការក្នុងសេវាកម្មនៃក្រុមហ៊ុន រុករក។ ហើយលុះត្រាតែលោកអ្នកបានព្រមព្រៀងគ្នាចំពោះ វា ភាគីទីបីទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងណាមួយផ្សេងទៀតជាងការអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន រុករក ទេ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងទិញនូវទំនិញ ឬ សេវា និង ទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈក្រុមហ៊ុន រុករក យើងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ព្រមទំាងផ្តល់ជូននូវអ្នកលក់ជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូន និង វិក័យប័ត្រ អាសយដ្ឋានរបស់លោកអ្នក ដើម្បីជួយបំពេញបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការជំនួញរបស់លោកអ្នក។ អ្នកលក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាត្តឱ្យប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មាននេះដើម្បីលក់សេវា របស់ខ្លួនដល់លោកអ្នកបានទេលុះត្រាតែលោកអ្នកបានព្រមព្រៀងឲ្យប្រើវា ប្រសិនបើការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីទូទាត់បង់ប្រាក់ជូនទៅអ្នកលក់របស់លោកអ្នកបរាជ័យ ឬ ក្រោយ មកត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ (អសុជលភាព) យើងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ព្រមទំាងផ្តល់ជូននូវអ្នកលក់របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងសេចក្តីលំអិតនៃការទូទាត់បង់ប្រាក់ដែល បរាជ័យ។ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការដោះស្រាយវិវាទ ( ជំលោះ ) យើងអាចផ្តល់នូវអាសយដ្ឋាននៃអ្នកលក់របស់លោកអ្នក ( អាសយដ្ឋាននៃអ្នកលក់ ) ដូច្នេះទំនិញអាច ត្រូវបានវិលត្រឡប់ទៅអ្នកលក់វិញ ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទិញទំនិញ ឬសេវា និងបង់ប្រាក់តាមរយៈ សេវាកម្មទូទាត់របស់ រុករក យើងក៏អាចផ្ដល់នូវអ្នកលក់ដែលមាន អាស័យដ្ឋានដឹកជញ្ជូន និងវិក័យប័ត្រ ដើម្បីជួយឲ្យបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។ អ្នកលក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីលក់សេវារបស់ខ្លួនដល់អ្នកបានទេលុះត្រាតែអ្នកបានព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា។ ប្រសិនបើការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង់ប្រាក់ អ្នកលក់របស់អ្នកបរាជ័យ ឬត្រូវបានហួសសុពលភាព យើងក៏អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកលក់នោះជាមួយនឹងសេចក្តីលំអិតនៃការទូទាត់បរាជ័យ។ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការដោះស្រាយវិវាទដែលយើងអាចផ្តល់នូវអ្នកទិញ នូវអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកលក់នេះដើម្បីឱ្យអ្នកទិញអាចបង្វិលទំនិញ ត្រឡប់ទៅអ្នកលក់វិញបាន។

យើងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងភាគីទីបីរួមទាំងឈ្មួញដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេដើម្បីទទួលយក ឬ ផ្ញើការទូទាត់បង់ប្រាក់ពី ឬ ចំពោះលោកអ្នកដោយប្រើប្រាស់របស់ រុករក។ ក្នុង ការធ្វើដូច្នេះ ភាគីទីបីអាចនឹងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីលោកអ្នកជាមួយយើងខ្ញុំ ដូចជាលេខគណនី អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល ឬ លេខទូរស័ព្ទចល័តរបស់លោកអ្នក ដើម្បីប្រាប់ជូន លោកអ្នកថាការទូទាត់ត្រូវបានផ្ញើទៅជូនលោកអ្នក ឬ នៅពេលលោកអ្នកព្យាយាមដើម្បីទូទាត់បង់ប្រាក់ឲ្យអ្នកជំនួញម្នាក់ ឬ ភាគីទីបី។ យើងខ្ញុំប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មាននេះ ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកអ្នកជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន រុករក ហើយថា រុករក ដូចជាទម្រង់បែបបទមួយនៃការទូទាត់បង់ប្រាក់អាចមានលទ្ធភាព ( អាចប្រើប្រាស់បាន ) ឬ ផ្ញើជូនលោកអ្នកនូវសេចក្តីដំណឹងនៃស្ថានភាពទូទាត់បង់ប្រាក់។

សូមកត់សំគាល់ថា ឈ្មួញ អ្នកលក់ និង អ្នកប្រើប្រាស់ទំាងឡាយដែលលោកអ្នកទិញដូរជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាដែលមានគោលការណ៍ឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ហើយ និង បើទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងនៃអ្នកប្រើប្រាស់ រុករក សេវាកម្ម មិនអនុញ្ញាត្តឱ្យភាគីធ្វើប្រតិប័ត្តិការជំនួញផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់នូវពត៌មាននេះសម្រាប់អ្វីមួយដ៏ទៃទៀតក្រៅពី ការផ្តល់ឲ្យតែ រុករក សេវាកម្មក៏ដោយ ក៏ រុករក សេវាកម្ម ពុំទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេរួមមានទាំងការអនុវត្តន៍នូវការការពារព័ត៌មានរបស់ពួកគេ។

ដោយមិនគិតនោះ យើងខ្ញុំនឹងមិនបង្ហាញលេខកាតបង់ប្រាក់ជាមុន ឬ លេខគណនីរបស់លោកអ្នកទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកបានទូទាត់ប្រាក់ឲ្យ ឬ ជាអ្នកដែលបាន ទូទាត់ប្រាក់ជូនលោកអ្នកវិញដោយប្រើ រុករក សេវាកម្ម ឬ ភាគីទីបីទំាឡាយដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យ ឬ ប្រើប្រាស់នូវ រុករក សេវាកម្ម លើកលែងតែកិច្ចដំណើរការ ស្របច្បាប់ផ្សេងដ៏ទៃផ្ទៀត។

ការចែករំលែកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងសេវាកម្មផ្សេងៗ របស់ភាគីដៃគូ

យើងអាចធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយ៖

 • អ្នកផ្តល់សេវាកម្មទំាងឡាយនៅក្រោមកិច្ចសន្យាដែលជាអ្នកបានជួយជាមួយនឹងប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំដូចជាការបង្ការនូវការក្លែងបន្លំ, ការប្រមូលវិក័យប័ត្រ, ទីផ្សារនិងសេវាបច្ចេកវិទ្យា។ កិច្ចសន្យារបស់យើងខ្ញុំសរសេរកំណត់ថាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះគ្រាន់តែប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយ នឹងសេវាកម្មដែលពួកគេបានអនុវត្តសម្រាប់យើងខ្ញុំ ហើយមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទេ។
 • ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងបានរួមគ្នាបង្កើតជាដៃគូជាមួយគ្នា និង ការផ្តល់នូវផលិតផលដែលមានរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនបានកំរិតកំណត់ចំពោះប័ណ្ណ ឬ កាតបង់ប្រាក់មុន" រុករក"។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មាននេះតែដើម្បីលក់ដូរផលិតផល ដែលទាក់ទងនឹង រុករក ប៉ុណ្ណោះ ហើយលុះត្រាតែលោកអ្នកបានផ្តល់ ការយល់ព្រមសម្រាប់ការប្រើផ្សេងៗទៀត។
 • ក្រុមហ៊ុនទំាងឡាយដែលយើងគ្រោងនឹងរួមបញ្ចូលគ្នា ឬ ត្រូវបានទិញដោយ។ (ដូចជាការរួមបញ្ចូលគ្នាមួយដែលគួរកើត ឡើងយើងនឹងតម្រូវឱ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នា ដែលអង្គភាពថ្មីអនុវត្តតាមគោលការណ៍ឯកជននេះដោយគោរពតាមពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។ ប្រសិនបើមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកអាចត្រូវបាន ប្រើផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងជាមុន) ។
 • ការធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិច្បាប់ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ឬ ភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលគោរពតាមដីកាកោះហៅ សេចក្តីសំរេចរបស់តុលាការ ឬ កិច្ចដំណើរការស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត ឬ តម្រូវការដែលអនុវត្តចំពោះ រុករក ឬ សាខាមួយរបស់ខ្លួន នៅពេលដែលយើងត្រូវការធ្វើដូច្នេះដើម្បីគោរពតាមច្បាប់ ឬ បញ្ញត្តិនៃកាតបង់ប្រាក់ជាមុន ឬ នៅពេលដែល យើងខ្ញុំជឿថានៅក្នុងឆន្ទានុសិទ្ធិ (សិទ្ធិក្នុងការសំរេចចិត្ត) តែមួយគត់ របស់យើងដែលថាការបង្ហាញឲ្យដឹងនូវពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការមាន គ្រោះថ្នាក់រាងកាយ ឬ ការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពដែលសង្ស័យថាខុសច្បាប់ ការស៊ើបអង្កេតការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនៃអ្នកប្រើប្រាស់ របស់យើង។
 • ភាគីទីបីផ្សេងទៀតជាមួយ នឹងការយល់ព្រម ឬក៏ទិសដៅរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន

សូមចំណាំថាភាគីទីបីទាំងនេះអាចមាននៅក្នុងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាកន្លែងដែលច្បាប់ស្តីពីដំណើរការអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអាច នឹងមានភាពតឹងរ៉ឹងតិចជាងនៅក្នុង ប្រទេសរបស់អ្នក។

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក នឹងមិនលក់ ឬជួលនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកណាមួយទៅឱ្យ ភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សាររបស់ខ្លួន គឺមានតែចែករំលែកព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយនឹងភាគីទីបីដូចដែលបានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកបើកគណនី រុករក ដោយផ្ទាល់ គេហទំព័រនៃភាគីទីបី ឬ តាមរយៈកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៃភាគីទីបី, ពត៌មានណាមួយដែលអ្នកបានបញ្ចូលនៅលើគេហទំព័រ ឬ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ( និង មិនដោយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រ រុករក) នឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយម្ចាស់គេហទំព័រភាគីទីបី ឬ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៃភាគីទីបី ។ គេហទំព័រទាំងនេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ និង លោកអ្នកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេមុន ការផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ឲ្យខ្លួនពួកគេ ។ ក្រុមហ៊ុន រុករកពុំទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិកា ឬ ការអនុវត្តពត៌មាននៃភាគីទីបីអញ្ចឹង។

ការប្រើប្រាស់/ដំណើរការ និងកែប្រែពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក

លោកអ្នកអាចពិនិត្យមើលឡើងវិញ និង កែសម្រួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកបាននៅពេលណាមួយដោយចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក និង ការពិនិត្យឡើងវិញ នូវការកំណត់គណនី និង ទម្រង់ ( សេចក្តីពិពណ៌នា) របស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកក៏អាចបិទគណនីរបស់អ្នកតាមរយៈគេហទំព័រ រុករក ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានបិទគណនី រុករក របស់លោកអ្នកហើយ យើងខ្ញុំនឹងសម្គាល់គណនីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំដូចជា ពាក្យថា " បានបិទ " ប៉ុន្តែអាចនឹងរក្សាទុកព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លួនពីគណនីរបស់លោកអ្នកដើម្បីប្រមូលថ្លៃសេវាណាមួយដែលបានជំពាក់ ជម្លោះបានដោះស្រាយ បញ្ហាដែលដោះស្រាយ ជួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតណាមួយ ទប់ស្កាត់ការ លួចបន្លំ, ពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង ឬ ប្រកាន់យកសកម្មភាពផ្សេងទៀតដូចជាការតម្រូវឱ្យ ឬ អនុញ្ញាត្តឲ្យដោយច្បាប់។

របៀបនៃការទំនាក់ទំនងយើងអំពីសំនួរនៃគោលការណ៍ឯកជនភាព

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរ ឬការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយនេះអ្នកគួរតែទាក់ទងមកយើងដោយប្រើសំណុំបែបបទនេះ។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។