ការជួញដូរផលិតផល

បង្កើតការផ្សព្វផ្សាយ(មិនមែនសមាជិក)

ទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកដោយជោគជ័យ។

ប្រអប់បញ្ជូលទិន្នន័យទាំងឡាយដែលមាន * គឺត្រូវបានទាមទារ។

សូមពិនិត្យមើលប្រអប់បញ្ជូលទិន្នន័យ​ទាំងអស់ ដែលពណ៌ក្រហមខាងក្រោមសូមអរគុណ។

ព័ត៌មាន

  • តំណផលិតផល :
  • ចំណងជើងភាសាអង់គ្លេស *
  • ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរ *
  • ប្រភេទផលិតផល *
  • ទីតាំង *
  • ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ *
  • តម្លៃ *

ការពិពណ៌នាសង្ខេប

ខ្លឹមសារជាភាសាអង់គ្លេស :
ខ្លឹមសារជាភាសាខ្មែរ :

អ្នកអាចដាក់ឡើងនូវឯកសារដែលមានទំហំអតិបរមា 1MB សម្រាប់ឯកសារនីមួយៗ ដែលជាប្រភេទ(JPG, PNG និង GIF JPEG)។ សូមជ្រើសរើសរូបភាពដែលលោកអ្នកបានដាក់បញ្ជូលមួយដើម្បីកំណត់ជារូបភាពសំរាប់បង្ហាញ។
ចំំណាំ: រូបភាពដែលដាក់បញ្ជូលគួរតែមានបណ្តោយ 715px និងទទឹង 476px។

ជ្រើសឯកសារ...
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។