ទំព័រដើម

កំរៃសេវាប្រតិបត្តិការ

អ្នកផ្តល់ជំនួយគឺមិនតំរូវអោយបង់កំរៃសេវា


ដើម្បីសំរួលដល់ការងារសប្បុរសធម៌នេះ រុករកសប្បុរសធម៌ បានប្រើសេវាទូទាត់ប្រាក់ រុករកPay (RoogRog Pay) ជាមធ្យោបាយដើម្បីទទួលជំនួយពីសប្បុរសជន ដូច្នេះរុករកPay បានកាត់កំរៃសេវាប្រតិបត្តិការដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម

រុករក Pay
2.5%
+$0.25

សប្បុរសធម៌
0%

សរុប
2.5%
+$0.25 ក្នុង 1 ប្រតិបត្តិការ

ឧទាហរណ៏ទី១:

គំរោងសប្បុរសធម៌ដែលមានទឹកប្រាក់ 100ដុល្លារ ប្រសិនបើមានអ្នកបរិច្ចាគចំនួន 5 នាក់ៈ
១. អ្នកបរិច្ចាគទី១ បានបរិច្ចាគចំនួន 10ដុល្លារ កំរៃសេវា (2.5% + $0.25) + 0% = ($10 x 2.5% / 100) + $0.25 ក្នុង1ប្រតិបត្តិការ
២. អ្នកបរិច្ចាគទី២ បានបរិច្ចាគចំនួន 20ដុល្លារ កំរៃសេវា (2.5% + $0.25) + 0% = ($20 x 2.5% / 100) + $0.25 ក្នុង1ប្រតិបត្តិការ
៣. អ្នកបរិច្ចាគទី៣ បានបរិច្ចាគចំនួន 30ដុល្លារ កំរៃសេវា (2.5% + $0.25) + 0% = ($30 x 2.5% / 100) + $0.25 ក្នុង1ប្រតិបត្តិការ
៤. អ្នកបរិច្ចាគទី៤ បានបរិច្ចាគចំនួន 20ដុល្លារ កំរៃសេវា (2.5% + $0.25) + 0% = ($20 x 2.5% / 100) + $0.25 ក្នុង1ប្រតិបត្តិការ
៥. អ្នកបរិច្ចាគទី៥ បានបរិច្ចាគចំនួន 20ដុល្លារ កំរៃសេវា (2.5% + $0.25) + 0% = ($20 x 2.5% /100) + $0.25 ក្នុង1ប្រតិបត្តិការ

សរុបទឹកប្រាក់ចំនួន 100ដុល្លារ នៃចំនួនអ្នកបរិច្ចាគ 5នាក់ = 5ប្រតិបត្តិការ
($100 x 2.5% / 100) + ($0.25 x 5) = $2.5 + $1.25 = $3.75
ក្រោយទូទាត់ទៅ រុករក Pay ថវិការសរុបទទួលបាន $100 - $3.75 = $96.25

ឧទាហរណ៏ទី២:

គំរោងនៃសប្បុរសធម៌របស់លោកអ្នកដែលមានទឹកប្រាក់ 100ដុល្លារ ប្រសិនបើមានអ្នកបរិច្ចាគចំនួន 1 នាក់ៈ
១. អ្នកបរិច្ចាគទី១ បានបរិច្ចាគចំនួន 100ដុល្លារ កំរៃសេវា (2.5% + $0.25)+0%=($100​​​ x 2.5% / 100) + $0.25 ក្នុង1ប្រតិបត្តិការ

សរុបទឹកប្រាក់ចំនួន 100ដុល្លារ នៃចំនួនអ្នកបរិច្ចាគ 1នាក់ = 1ប្រតិបត្តិការ
($100 x 2.5% / 100) + ($0.25 x 1) = $2.5 + $0.25 = $2.75
ក្រោយទូទាត់ទៅ រុករក Pay ថវិការសរុបទទួលបាន $100 - $2.75 = $97.25

តើហេតុអ្វីបានជាយើងគិតកំរៃសេវាប្រតិបត្តិការ?

RoogRog Pay គិតកំរៃប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការទូទាត់ និង កំរៃសេវារៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការផ្តល់មូលនិធិ និង ទ្រទ្រង់ដល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមការងាររបស់យើង។ យើងនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរក្សាតុល្យភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីយើងអាចផ្តល់នូវសេវាល្អបំផុតនិងយូរអង្វែងជូនដល់ប្រជាជនរបស់យើង។

តម្លាភាព

យើងនឹងធ្វើអោយមានភាពយុត្តិធម៌ រវាងភាគីទាំងអស់ដោយ ធ្វើឱ្យមានតម្លាភាព នៃចំនួនទឹកប្រាក់នៃការបរិច្ចាគដែលអាច ត្រូវបានមើលឃើញដោយអ្នកបរិច្ចាគ និង អ្នករៃអង្គាស។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។