ផលិតផលយើង

ផលិតផលរបស់យើង Our Products

My PHP Guard
PHP Source Code Protector
ចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកសរសេរកម្មវិធី PHP លែងបារមណ្ម៍រឿងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា រឺក៏ការលួចចំលង, កែរប្រែ និងការយកទៅប្រើប្រាស់នូវកូដដើម ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៀតឡើយ។ ក្រុមហ៊ុនរុករក តិចណូឡូជី បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងផលិតនូវឧបករណ៏ ការពារនេះឡើង ដើម្បីជាប្រយោជន៏សំរាប់អ្នកសរសេរកម្មវិធី PHP ដែលខិតខំរិះរកបង្កើតនូវកម្មវិធីថ្មីៗ ដើម្បីជួយសំរួលដល់ ការរស់នៅនិងការប្រកបរបអាជីវកម្ម របស់ប្រជាជនទូទៅ អោយកាន់តែទំនើបនិងទាន់សម័យ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ អ្នកសរសេរកម្មវិធី ក៏ត្រូវការការពារនូវសមិទ្ធផលស្នាដៃដែលខំបង្កើតឡើងដោយកំលាំងកាយកំលាំងបញ្ញា ពេលវេលា និងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហាងលក់ទំនិញ
Mart Management System
តើលោកអ្នកពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហាងលក់ទំនិញរឺ?
សូមកុំបារម្មណ៍ យើងសូមនាំមកជូនលោកអ្នកនូវកម្មវិធីគ្រប់គ្រងហាងលក់ទំនិញតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដែលជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងដូចជា៖
- គ្រប់គ្រងការលក់ប្រចាំថ្ងៃ
- គ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្តុកទំនិញ (ប្រព័ន្ធផ្តល់ពត័មានស្វ័យប្រវត្តិ)
- គ្រប់គ្រងវេនបុគ្គលិក(បើកបិទវេន)
- គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលិក
- និងមានរបាយការណ៏ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំដើម្បីសំរួលដល់ការគ្រប់គ្រង និងការសំរេចចិត្តនៅពេលអនាគត
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគ្លីនិកថ្នាំពេទ្យ
Clinic Management System
តើលោកអ្នកពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្លីនិករឺ?
សូមកុំបារម្មណ៍ យើងសូមនាំមកជូនលោកអ្នកនូវកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគ្លីនិក និងថ្នាំពេទ្យតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលហៅថា(Clinic Management System) ដែលជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងមានដូចជា ៖
- គ្រប់គ្រងលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
- គ្រប់គ្រងនិងបោះពុម្ពវិជ្ជបញ្ជា
- គ្រប់គ្រងលើប្រវត្តិអ្នកជម្ងឺ
- គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលិក
- និងមានរបាយការណ៏ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំដើម្បីសំរួលដល់ការគ្រប់គ្រងនិងការសំរេចចិត្តនៅពេលអនាគត
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ធាន
Restaurant Management System
តើលោកអ្នកពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកអ្នករឺ?
សូមកុំបារម្មណ៍ យើងសូមនាំមកជូនលោកអ្នកនូវកម្មវិធីគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលហៅថា APOS Restaurant (Restaurant Management System) ដែលជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងដូចជា៖
- គ្រប់គ្រងការលក់ប្រចាំថ្ងៃ
- គ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្តុកទំនិញ (ប្រព័ន្ធផ្តល់ពត័មានស្វ័យប្រវត្តិ)
- គ្រប់គ្រងវេនបុគ្គលិក(បើកបិទវេន)
- គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលិក
- និងមានរបាយការណ៏ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំដើម្បីសំរួលដល់ការគ្រប់គ្រង និងការសំរេចចិត្តនៅពេលអនាគត
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហាងបញ្ចាំ
Pawnshop Management System
តើលោកអ្នកពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហាងបញ្ចាំរឺ?
សូមកុំបារម្មណ៍ យើងសូមនាំមកជូនលោកអ្នកនូវកម្មវិធីគ្រប់គ្រងហាងបញ្ចាំតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហៅថា(Pawn Shop Management System) ដែលជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងដូចជា៖
- គ្រប់គ្រងលើការបញ្ចាំ
- បោះពុម្ពលិខិតបញ្ចាំ
- គ្រប់គ្រងកាប្រាក់លើវត្ថុបញ្ចាំ
- គ្រប់គ្រងលើវត្ថុបញ្ចាំ
- គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលិក
- និងមានរបាយការណ៏ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំដើម្បីសំរួលដល់ការគ្រប់គ្រងនិងការសំរេចចិត្តនៅពេលអនាគត
ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការកម្មវិធីណាមួយសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយះពត័មានខាងក្រោម:
Email: info@roogrog.com
Tel: 023 63 00 911
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។