លោក សម រង្ស៊ី​ បន្ដ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មន្ត្រី​បក្ស​ប្រឆាំង កុំ​សុំ​សិទ្ធិ​ធ្វើ​នយោបាយ​ឡើងវិញ

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក។