​សកម្ម​ជន​បក្ស​ប្រឆាំង​ដែល​រង​ការ​វាយ​ដំ​ មិន​ទាន់​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក។