សហភា​ព​សហជីព​កម្ពុជា​ បង្ហាញ​ក្តី​បារម្ភ​រឿង​បាត់​ EBA

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក។