សម្ភាស​មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ស្តី​ពី​របាយការណ៍​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក។