តុលាការសម្រេចឃុំខ្លួន​​យុវជនកែមឡីនិយម​​ គង់ រ៉ៃយ៉ា ដាក់ពន្ធនាគារ

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក។