ជនរងគ្រោះដោយសារអគារបាក់រលំនៅខេត្តព្រះសីហនុរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក។