ទឹកជំនន់​កម្រិត​ទាប​ប៉ះពាល់ ដល់​ការចង់​មក​ទស្សនា​របស់​អ្នក​ទេសចរណ៍

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក។