ទីក្រុង Chicago ជ្រើសរើស​អភិបាល​ក្រុង​ស្ត្រី​ស្បែក​ខ្មៅ​ដំបូង​បង្អស់

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក។