ក្រសួងព័ត៌មានគ្រោងនឹងបញ្ជូនពង្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីអនុម័ត

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ក្រសួងព័ត៌មានគ្រោងនឹងបញ្ជូនពង្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីអនុម័ត
ចំនួនអ្នកមើល: 9