អាមេរិក​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ដោះលែង​លោក កឹម សុខា​និង​អ្នក​ទោស​នយោបាយ​ដទៃ​ទៀត

ចែករំលែកដោយ R-S-E
អាមេរិក​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ដោះលែង​លោក កឹម សុខា​និង​អ្នក​ទោស​នយោបាយ​ដទៃ​ទៀត
ចំនួនអ្នកមើល: 15