សហភាពសហ ព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដឹកនាំសិល្បៈករខ្មែរទៅសម្តែង ក្នុងព្រឹត្តិការណ៏ឈីងហ្គេនៅសិង្ហបុរី

ចែករំលែកដោយ R-S-E
សហភាពសហ ព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ដឹកនាំសិល្បៈករខ្មែរទៅសម្តែង ក្នុងព្រឹត្តិការណ៏ឈីងហ្គេនៅសិង្ហបុរី
ចំនួនអ្នកមើល: 23