បទវិចារណកថា ស្តីពី សម រង្ស៊ី ពិតជាមនុស្សកំសាក ដែលមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងសច្ចភាព

ចែករំលែកដោយ R-S-E
បទវិចារណកថា ស្តីពី សម រង្ស៊ី ពិតជាមនុស្សកំសាក ដែលមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងសច្ចភាព
ចំនួនអ្នកមើល: 13