ក្រុមការងារវាស់វែងថ្មីនឹងត្រូវចាត់តាំងឱ្យទៅបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកឈូកក្នុងពេលខ្លីខាងមុខ

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ក្រុមការងារវាស់វែងថ្មីនឹងត្រូវចាត់តាំងឱ្យទៅបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកឈូកក្នុងពេលខ្លីខាងមុខ
ចំនួនអ្នកមើល: 19