បទយកការណ៍៖​ ​ពលរដ្ឋរាប់រយអ្នកនាក់នៅឃុំជាំក្រវៀន ប្រមួលផ្ដុំគ្នានេសាទត្រីទ្រង់ទ្រាយធំប្រចាំឆ្នាំ

ចែករំលែកដោយ R-S-E
បទយកការណ៍៖​ ​ពលរដ្ឋរាប់រយអ្នកនាក់នៅឃុំជាំក្រវៀន ប្រមួលផ្ដុំគ្នានេសាទត្រីទ្រង់ទ្រាយធំប្រចាំឆ្នាំ
ចំនួនអ្នកមើល: 3