តើ​លោក​គីម​ នឹង​ប្រើ​យន្តហោះ​របស់ចិន​ ឬយន្ត​ហោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​ហោះ​ទៅជួប​លោក​ត្រាំ​នៅ​វៀតណាម​?

ចែករំលែកដោយ R-S-E
តើ​លោក​គីម​ នឹង​ប្រើ​យន្តហោះ​របស់ចិន​ ឬយន្ត​ហោះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​ហោះ​ទៅជួប​លោក​ត្រាំ​នៅ​វៀតណាម​?
ចំនួនអ្នកមើល: 5