ក្រុម​សិល្បករកម្ពុជា​បាន​ចាកចេញទៅ​សម្ដែង​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ឈីហ្គេ​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ក្រុម​សិល្បករកម្ពុជា​បាន​ចាកចេញទៅ​សម្ដែង​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ឈីហ្គេ​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី
ចំនួនអ្នកមើល: 16