សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​ខកចិត្ត​លើ​ការ​សម្រេច​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ចំពោះ​ការផ្អាក​បណ្ដោះអាសន្ន​ EBA ពីកម្

ចែករំលែកដោយ R-S-E
សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​ខកចិត្ត​លើ​ការ​សម្រេច​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ចំពោះ​ការផ្អាក​បណ្ដោះអាសន្ន​ EBA ពីកម្
ចំនួនអ្នកមើល: 10