ទោះមិនបានធ្វើការងារក្លឹប ឬសហព័ន្ធ ក៏លោក ភា សុភ័ក្ដ្រា មិនចោលការងារបាល់ទាត់ដែរ

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ទោះមិនបានធ្វើការងារក្លឹប ឬសហព័ន្ធ ក៏លោក ភា សុភ័ក្ដ្រា មិនចោលការងារបាល់ទាត់ដែរ
ចំនួនអ្នកមើល: 2