ព័ត៌មាន

Sharing by R-S-E -
image news
Armenia's president walks into a crowd of protesters to try to defuse a crisis about his predecessor.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The change to the penal code comes amid nationwide outrage over high-profile cases of child rape.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
North Korean leader Kim Jong-un's announcement is welcomed by world powers, ahead of key summits.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The endangered animal died in Italy during an attempt to fit him with a collar to track movements.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Hundreds of jet engines will be checked worldwide following the Southwest Airlines mid-air accident.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
North Korean leader Kim Jong-un says there is no more need for nuclear or missile tests, state media says.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Swedish DJ Avicii has died in Oman at the age of 28, his representatives said.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
A parliamentary committee aims to establish the extent of diamond plundering in Zimbabwe.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
One witness told the US court how he had ordered the heart of a captive to be cooked for his fighters.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The leaders of the North and South are about to hold their first summit in over a decade.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
After years of falling revenue at the Phnom Penh Special Economic Zone (SEZ),board members at a Friday meeting urged greater diversification in income sources in the upcoming year in an effort to shore up profits.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Detailed notes by the former FBI director document sensitive conversations with the US president.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
An area including the city's main railway station will be cleared before experts defuse the device.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Malaysian officials say the suspects are believed to have links to a foreign intelligence service.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
International experts have finally gone to the site of the suspected attack in Syria, Russia says.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Members of the Security Council seek to heal divisions over Syria during a meeting in Sweden.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Protesters, branded as 'vampires' by the government, are opposed to changes in the pension system.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Allison Mack is accused of recruiting women into the sexual and labour exploitation group Nxium.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
A court rules the artist's family, who said the doll was too light-coloured, own her image rights.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Documents filed in a lawsuit allege that Mr Trump's 2016 campaign "gleefully accepted" Russian help.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Melania Trump will attend Saturday's ceremony but the president will not, to "avoid disruptions".
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Students plan the nationwide demonstration from 10:00 on the Columbine massacre anniversary.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The government says it is moving towards financial self sufficiency thanks to its reformed efforts to increase state revenue from taxes and customs income, which Finance Minister Aun Porn Moniroth said had doubled between 2013 and 2018.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The Basque armed group is expected to announce its dissolution next month.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The Legion d'honneur is handed back after France joined the US and Britain in air strikes on Syria.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Cyril Ramaphosa leaves the Commonwealth summit in London to deal with violent clashes at home.
Detail
ពេញនិយមថ្ងៃនេះ
ចំនួនអ្នកមើល: 1
 Plans take root for cassava processor
ចំនួនអ្នកមើល: 1
 Cambodia’s ride hailing apps have few women on board
ចំនួនអ្នកមើល: 1
 War rages in Ghouta as UN deliberates
ចំនួនអ្នកមើល: 1
 Firefighters battle blaze at Phnom Penh's Rock club complex
ចំនួនអ្នកមើល: 1
 Allies condemn chemical attack on ex-spy
ចំនួនអ្នកមើល: 1
 Uber halts self-driving tests after death
ចំនួនអ្នកមើល: 1
 Trump threatens China with new $100 billion tariff plan
ចំនួនអ្នកមើល: 1
 Trump staying quiet regarding Stormy Daniels
ពេញនិយមសប្តាហ៍នេះ
ចំនួនអ្នកមើល: 18
 Russian reporter dies after mystery fall
ចំនួនអ្នកមើល: 15
 Australia flesh-eating ulcer 'a mystery'
ចំនួនអ្នកមើល: 15
 Macron 'convinced Trump not to quit Syria'
ចំនួនអ្នកមើល: 15
 Weibo backtracks after 'gay ban' outrage
ចំនួនអ្នកមើល: 14
 Starbucks 'sorry' over black men arrest
ចំនួនអ្នកមើល: 13
 China's economy grows 6.8% in first quarter
ចំនួនអ្នកមើល: 12
 Rival rebel groups clash in Colombia
ចំនួនអ្នកមើល: 12
 Facebook facial recognition to go on trial
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រភពព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍
1
no image
ចំនួនអ្នកមើល: 545
2
no image
ចំនួនអ្នកមើល: 42
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។