ព័ត៌មាន

Sharing by R-S-E -
image news
Shot on the way to his wedding, the man made his vows with a bullet still lodged in his shoulder.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Four attackers were shot dead in the operation but one was captured, a local official tells the BBC.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The isolated Sentinelese tribe of the Andaman islands has always resisted outside contact.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The 14-year-old girl was trapped alone in a hut during the storm in India's Tamil Nadu state.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Interpol elects a South Korean as president, rejecting the controversial Russian frontrunner.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Unidentified gunmen have abducted an Italian aid worker in south-eastern Kenya, police say.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The US president is asked to determine whether the crown prince was involved in Khashoggi's murder.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Nedim Yasar, 31, dies in Copenhagen after promoting his memoir on how he left a life of crime.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Human rights groups say the state electrocuted, flogged and sexually harassed detained activists.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The official was criticised for risking the UN's reputation by extensive use of expensive travel.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Eyewitnesses say the whirling column of air and water lifted containers in Salerno's port area.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The interior minister and Rome's mayor watched 600 police evict mafia families from villas.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Trapped in a falling Chicago lift they thought they were going to die as they plummeted 84 floors.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The European Commission says formal sanctions on Italy are warranted over its high-spending budget.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
British academic Matthew Hedges is jailed after the United Arab Emirates accuses him of spying.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
A German teenager had a quick celebration after his driving test - before he was banned for it.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The charges against Alok Nath are among the most serious made during India's #MeToo movement.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Tennis star Venus Williams reaches an agreement over a collision that resulted in a man's death.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Interpol will be "seized by the mafia" if a Russian official is elected as its president, critics warn.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Many thousands of under-fives have died from deprived diets due to the war, a leading charity warns.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
At least 50 people in the US and Canada have been infected, health officials say.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
A sell-off led by technology firms spreads to other stocks; oil prices sink by nearly 7%.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The president points to Saudi investments in the US amid anger over writer Jamal Khashoggi's murder.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
At least 40 people have been killed and 60 hurt in the explosion, the Afghan health ministry says.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Items found inside the sperm whale's stomach included 115 drinking cups and two flip-flops.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Israel says the firm's move to end lettings in settlements in the occupied West Bank is "shameful".
Detail
ពេញនិយមថ្ងៃនេះ
ចំនួនអ្នកមើល: 19
 French MPs back school phone ban
ពេញនិយមសប្តាហ៍នេះ
ចំនួនអ្នកមើល: 177
 GDP slams vote boycott calls
ចំនួនអ្នកមើល: 133
 French MPs back school phone ban
ចំនួនអ្នកមើល: 122
 Competition hot for capital’s cafés
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រភពព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍
1
no image
ចំនួនអ្នកមើល: 340
2
no image
ចំនួនអ្នកមើល: 188
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។