ទំព័រដើម

Chim Choeun

សូមអរគុណ!

ដែលលោកអ្នកបានរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍របស់យើងរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន

$40.00!
ពី រុករក និង អ្នកត្រូវការជំនួយ

សប្បុរសធម៌

Give one hope to destitute

បរិច្ចាគកាលបរិច្ឆេទការបញ្ចេញមតិ
$5.00N/A
ចំនួនសរុប: $5.00

Emergency

បរិច្ចាគកាលបរិច្ឆេទការបញ្ចេញមតិ
$30.00I would like to donate this money to support Kantha Bopha Hospital via Roogrog Company.
ចំនួនសរុប: $30.00

Together we help children with the disease received free...

បរិច្ចាគកាលបរិច្ឆេទការបញ្ចេញមតិ
$5.00N/A
ចំនួនសរុប: $5.00
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។