ទំព័រដើម

ជីម សុមង្គល

សូមអរគុណ!

ដែលលោកអ្នកបានរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍របស់យើងរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន

$32.00!
ពី រុករក និង អ្នកត្រូវការជំនួយ

សប្បុរសធម៌

Give an opportunity to our orphans, disabilities and poo...

បរិច្ចាគកាលបរិច្ឆេទការបញ្ចេញមតិ
$1.00Wish we can help.
$2.00I hope that I can help all of you.
$1.00I wish you can get your wish.
ចំនួនសរុប: $4.00

Give one hope to destitute

បរិច្ចាគកាលបរិច្ឆេទការបញ្ចេញមតិ
$1.00Maybe it can help
$2.00I wish Cambodian people can help each other.
ចំនួនសរុប: $3.00

Together we help children with the disease received free...

បរិច្ចាគកាលបរិច្ឆេទការបញ្ចេញមតិ
$2.00I wish Kuntha Bupha standby to help our Cambodian children forever.
ចំនួនសរុប: $2.00

Emergency

បរិច្ចាគកាលបរិច្ឆេទការបញ្ចេញមតិ
$20.00From Aunty SOURS Simontha donate for emergency need.
$2.00I wish all of our Cambodian can help each other.
ចំនួនសរុប: $22.00

ការរៃអង្គាស

ជួយខ្ញុំបាទអោយបានបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំទី៤

បរិច្ចាគកាលបរិច្ឆេទការបញ្ចេញមតិ
$1.00I wish you can get your wish.
ចំនួនសរុប: $1.00
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។